Algemene Voorwaarden & Consumenteninformatie

 1. Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht en terugbetaling
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming en extra garantie
Artikel 9 – Verzending en levering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Gebruik van persoonsgegevens
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Toepasselijk recht
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Varia
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 1. Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand gesloten tussen de Ondernemer en de Consument voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden;
2. Aanbod: het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Ondernemer: Andries BV met zetel te 2200 Herentals, Herenthoutseweg 202, met BTW-nummer 0435.897.511;
8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
10. Producten: alle goederen beschikbaar voor aankoop op de Website;
11. Website: de website zwerver.be.

 1. Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: Andries BV, handel drijvend onder de naam “Zwerver Herentals”
BTW-nummer: 0435.897.511
Maatschappelijke zetel: Herenthoutseweg 202, 2200 Herentals
Telefoonnummer: +32 (0)14 – 21 21 18
E-mailadres: webshop@zwerver.be

 1. Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1.    
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Ondernemer en op elke Overeenkomst.

3.2.    
Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3.    
De tekst van deze algemene voorwaarden zal aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame elektronische gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4.    
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 1. Artikel 4 – Het Aanbod

4.1.    
Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.2.    
Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.

4.3.    
Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 1. Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1.    
De Overeenkomst komt tot stand van zodra de Consument het Aanbod en de algemene voorwaarden aanvaard heeft én de Ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding bevestigd heeft. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, is er geen sprake van een Overeenkomst en heeft de Consument de mogelijkheid af te zien van de Overeenkomst.

5.2.    
De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen uitgevoerd zijn.

5.3.    
Indien de Overeenkomst tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4.    
De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5.    
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 1. Artikel 6 – Herroepingsrecht en terugbetaling

6.1.    
De Consument heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 6.2. Dit betekent dat de Consument kan beslissen om de Producten gedurende de betrokken termijn niet te bewaren. De Consument moet de Ondernemer op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Consument hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

6.2.    
De Consument beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a)    Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Consument;
b)    Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Consument het laatste bestelde Product heeft ontvangen.
c)    Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Consument de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.
Indien de Ondernemer de Consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Consument, zal de Consument twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Consument binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Consument veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Consument de informatie van de Ondernemer heeft ontvangen.

6.3.    
De Consument mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten:

a)    niet zijn gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt. Het is wel toegelaten om de kledij, schoenen enz. te passen;
b)    Volledig zijn; en
c)    Voorzien zijn van hun originele labels.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:
a)    de levering van goederen volgens specificaties van de Consument of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
b)    de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;
c)    de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
d)    Overeenkomsten waarbij de Consument de Ondernemer specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer de Ondernemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

6.4. 
Indien de Consument beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Consument de Ondernemer daarvan schriftelijk op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden of door verzending van een e-mail naar webshop@zwerver.be waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen.
De Consument moet de Producten terugbezorgen aan de Ondernemer zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Ondernemer. De Producten moeten naar de Ondernemer worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Consument de Producten heeft ontvangen.

6.5.
Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Consument betaald.

6.6.
In geval van herroeping:

a)    zal de Ondernemer de reeds door de Consument betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Ondernemer kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt door het feit dat de Consument ze heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel.
b)    De Ondernemer zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.
c)    De Ondernemer zal de Consument terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Consument gebruikt heeft om te betalen.
d)    De Ondernemer heeft het recht om de Consument terug te betalen met vouchers als de Consument vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

 1. Artikel 7 – De prijs

7.1.    
De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Consument een bestelling plaatst.

7.2.    
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.3.    
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.4.    
De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7.5.    
Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Consument op ***. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

7.6.    
Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, duidelijk weergegeven worden voor de Consument.

7.7.    
Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Ondernemer schriftelijk contact opnemen met de Consument zodra de Ondernemer kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Consument heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren. De bestelling wordt pas verwerkt nadat de Ondernemer de instructies van de Consument heeft ontvangen. Als de Ondernemer er niet in slaagt om contact op te nemen met de Consument, gebruikmakend van de contactgegevens die de Consument tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als de Ondernemer geen antwoord van de Consument ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Ondernemer de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Consument daarvan schriftelijk in kennis.

 1. Artikel 8 – Nakoming Overeenkomst en extra garantie

8.1.    
De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2.    
Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

8.3.    
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 1. Artikel 9 – Verzending en levering

9.1.    
De Ondernemer verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 30 dagen na volledige ontvangst van de betaling, tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Ondernemer en de Consument op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

Indien de Ondernemer niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Ondernemer zich ertoe om de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Consument zal de Ondernemer dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Ondernemer de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Consument het recht om de bestelling te annuleren.

9.2.    
Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

9.3.     
Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Consument, dient de Consument de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

9.4.     
Bij levering dient de Consument de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Consument de levering niet aanvaarden en moet hij de Ondernemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal de Ondernemer de Consument de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Artikel 10 – Betaling

10.1.    
De Consument moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

10.2.    
De Consument kan betalen via de volgende betaalmiddelen:
-    Bancontact/; of
-    ApplePay; of
-    Kredietkaart; of 
-    PayPal;

10.3.    
De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

 1. Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1.     
Als de Consument klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Ondernemer via het volgende e-mailadres: webshop@zwerver.be
 
De Consument kan zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, http://ec.europa.eu/odr.
 
Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)

11.2.    
Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen redelijke termijn nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

11.3.     
Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Artikel 12 – Gebruik van persoonsgegevens

De Ondernemer gebruikt de persoonsgegevens van de Consument uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.

 1. Artikel 13 – Overmacht

13.1.     
De Ondernemer is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

13.2.     
In geval van Overmacht:
a)    zal de Ondernemer de Consument hiervan op de hoogte brengen per e-mail; en
b)    zullen de verplichtingen van de Ondernemer krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Ondernemer een nieuwe leveringsdatum regelen met de Consument nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

 1. Artikel 14 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit betekent dat de Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden geregeld door het Belgisch recht.

 1. Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 1. Artikel 16 – Varia

16.1.     
De Ondernemer kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Consument en de Ondernemer.

16.2.     
Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Consument worden toegekend, zal onze aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

16.3.    
De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.

 1. Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

— Aan Andries BV, handel drijvend onder de naam Zwerver Herentals

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen Consument(en)
— Adres Consument(en)
— Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum