Privacy Policy


Het recht op gegevensbescherming achten wij zeer belangrijk. Bijgevolg is de naleving van de bepalingen zoals vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving voor ons vanzelfsprekend. 
In dit privacybeleid lichten wij onder meer toe wiens persoonsgegevens wij verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, op welke rechtsgronden wij ons steunen, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en ten slotte welke rechten u geniet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

1.    Wie zijn wij?
Andries BV, handel drijvend onder de naam “Zwerver Herentals” met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 202, 2200 Herentals en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435.897.511 treedt ter zake op als “verwerkingsverantwoordelijke”. 
U vindt meer informatie betreffende onze activiteiten op de website www.zwerver.be.


2.    Wiens persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en van alle andere personen die contact met ons opnemen.


3.    Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende gegevens:
•    identificatie- en contactgegevens (zoals o.m. namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen); 
•    financiële gegevens (zoals o.m. bankrekeningnummers);
•    elektronische identificatiegegevens (zoals o.m. IP-adressen); en
•    eventuele andere gegevens die zelf medegedeeld worden. 


4.    Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?
De door u medegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden: 
•    de uitvoering van de afgesloten overeenkomst met inbegrip van het verwerken van de bestelling; en
•    versturen van nieuwsbrieven/reclame- en/of marketingdoeleinden.
De relevante rechtsgronden zijn:
•    een gegeven toestemming (dewelke te allen tijde kan worden ingetrokken);
•    de uitvoering van de overeenkomst; 
•    noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; en
•    noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (bv. om meer uit het aangekochte product te halen).


5.    Delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te verstrekken, zoals Noticed voor hostingdoeleinden. Verder treedt Mollie op als betalingsverwerker en doen wij een beroep op DHL, UPS en B-Post voor het verzenden en de logistiek. Deze verwerkers verwerken de gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
Wij zullen uw gegevens niet commercialiseren ten aanzien van derden.
Het voorgaande belet niet dat wij gedwongen kunnen worden om in bepaalde situaties gegevens door te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht.


6.    Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij houden persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. 
Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en tien jaar na de beëindiging ervan.
Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.


7.    Welke bescherming bieden wij betreffende persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.
Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
De klant is echter zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van logingegevens en  paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Wij hebben bijgevolg geen toegang tot dit paswoord.


8.    Wat zijn uw rechten en hoe deze uit te oefenen?
Krachtens de artikelen 15-22 AVG geniet u de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:
•    recht op inzage;
•    recht op verbetering;
•    recht op verwijdering; 
•    recht op beperking;
•    recht op overdraagbaarheid; en 
•    recht van bezwaar (in het bijzonder met betrekking tot direct marketing). 
Het uitoefenen van bovenvermelde rechten is mogelijk via webshop@zwerver.be. Wij kunnen verzoeken om een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) voor te leggen. 


9.    Wat als u nog vragen heeft?
Indien u contact wenst op te nemen betreffende de inhoud van dit privacybeleid is dit mogelijk via webshop@zwerver.be.
De Gegevensbeschermingsautoriteit ziet toe op de naleving van de regels inzake gegevensbescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina). 


10.    Welke versie te raadplegen?
Wij houden ons privacybeleid up-to-date. De meest actuele versie kan u op deze pagina terugvinden.


Laatst gewijzigd: 16 december 2022.


Cookie Policy

1.    Wie zijn wij?
Met “wij” in dit cookiebeleid wordt bedoeld Andries BV, handel drijvend onder de naam “Zwerver Herentals” met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg 202, 2200 Herentals en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0435.897.511.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie via cookies. Wij zijn daarbij te beschouwen als ‘gegevensverantwoordelijke’. Dit cookiebeleid heeft tot doel om transparant het gebruik van cookies op onze website toe te lichten. 


2.    Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. In zo’n tekstbestand wordt welbepaalde informatie opgeslagen. 


3.    Welke soorten cookies bestaan er en worden door ons gebruikt?
Onze website gebruikt verschillende soorten cookies. Ze worden opgedeeld afhankelijk van:

  • het doel van een cookie: 

-    noodzakelijke/essentiële cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, waardoor u ze niet kan weigeren;
-    analytische/statistische cookies: dit zijn cookies die ons toelaten om het gebruik van onze website te analyseren. Ze houden bv. bij hoeveel unieke bezoekers onze website bezoeken, hoe vaak een bepaalde pagina wordt gelezen, hoe lang een bezoeker op een pagina blijft, enz.;
-    functionele cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring verkrijgt; en 
-    advertentiecookies: dit zijn cookies om u gepersonaliseerde berichten, advertenties en promoties te kunnen sturen.

  • de ‘herkomst’ van een cookie:

-    first-party cookies: dit zijn eigen cookies van de eigenaar van de website; en
-    third-party cookies: dit zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst.

  • de bewaartermijn:

-    sessiecookies: dit zijn cookies die geplaatst worden voor de duur van het gebruik van de website; ze houden tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bij, maar worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten; en
-    permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend bewaard worden op uw toestel, tot hun duurtijd (zie hieronder) verstrijkt.
U vindt hieronder de cookies die onze website gebruikt.

Naam
Vervaldatum
Omschrijving
SUBSHOP
14 dagenWordt altijd gezet ook al heb je geen subshops, bepaald op welke variant je laatst zat van de shop.
AWSALB
7 dagenAWS Loadbalancer, dit bepaalt op welke server je terecht komt en blijft gedurende de levensduur van de cookie.
AWSALBCORS
7 dagenAWS Loadbalancer
WISHLIST
1 maandWishlist ID, dit bevat de referentie naar je wishlist. Wanneer je inlogt gaan we hiermee je wishlist data ophalen.
RECENTLYVIEWED
1 maandRecently viewed products, dit zijn je recent bezochte producten. Hiermee halen we de data op om de product detail page te verrijken.


4.    Hoe kan u uw toestemming geven of terug intrekken? Hoe kan u cookies verwijderen, blokkeren of uw instellingen aanpassen?
U kan uw toestemming steeds terug intrekken, de opgeslagen cookies verwijderen en uw cookievoorkeuren instellen. Dat doet u in uw browserinstellingen. Meer informatie vindt u op:
-    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
-    Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
-    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
-    Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
-    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen


5.    Wat als u nog vragen heeft?
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid op deze pagina.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft bij dit cookiebeleid kan u met ons contact opnemen en dit per mail via webshop@zwerver.be.